Cobra Kai Season 2 is available now on YouTube Premium